CÍLE STRANY DEMOKRATICKÉ OBNOVY

Co chceme? O co nám jde?

Usilujeme o to, aby politika zůstala věrna svému původnímu poslání. To jest: Sloužila občanovi (veřejnosti). Toho chceme dosáhnout tím, že budeme důsledně prosazovat:

1. Odpovědnost v politice
2. Morálku v politice
3. Politiku zdárného hospodáře

Hlavní úkoly a cíle SDeO v obecné rovině (Článek II stanov SDeO):

1. Obnovení demokracie a jejích principů ve společnosti. Zápas za demokracii v každé její podobě. Právní stát. Morálka v politice.

2. Hájit a prosazovat národní a celospolečenské zájmy občanů.

3. Odpovědnost odpovědných. Podpora svobodného trhu s přehlednými pravidly a transparentním dohledem funkčních institucí. Transparentní a otevřená společnost. Prosazování rovných příležitostí.

4. Svoboda jednotlivce ke společnému prospěchu celku. Respektování základních práv a svobod. Sociální politika zdravá a zodpovědná.

5. Politika k prospěchu obce a jejích občanů, nikoli jen určitých zájmových skupin. Stát a samospráva jako správný a dobrý hospodář.

6. Odpovědnost individuální, společenská a environmentální.

7. Odpovědnost k budoucím generacím.

Úkoly a cíle SDeO pro město Děčín najdete přímo v našem programu zde.

Jsme si vědomi, že naše cíle jsou vzhledem k reálnému stavu náročné. Chceme očistit politiku od nepřístojných nánosů, které nejsou v souladu s principy demokracie. Nebudeme se v politice účastnit tzv. politikaření a pletichaření. Chceme nastavit komunální politiku tak, aby konečně sloužila k tomu, k čemu byla stvořena: K službě občanům, k službě městu ve smyslu celku.

Chcete to i Vy?

Pak přijďte 15. a 16. října k volbám a volte nás!

Děčín je významnou středoevropskou dopravní křižovatkou s obrovským potenciálem pro cestovní ruch, který znamená více peněz pro rozvoj, více pracovních příležitostí, více možností pro navázování nových přátelství i obchodní spolupráce. Zde vidíme jedinečnou příležitost k nastartování dobré prosperity našeho města.

© www.asram.cz