logo sdeo

PROGRAM 2010 - 2014
STRANY DEMOKRATICKÉ OBNOVY

Volební program Strany demokratické obnovy pro komunální volby 2010 v Děčíně vznikl na základě závazných tezí a cílů SDeO, které jsou zveřejněny zde.

OBECNÉ BODY PROGRANU SDeO:

1. Vrátíme důvěru občanů města Děčína v (nejen) komunální politiku. Politika znamená především službu, jako takovou ji chápeme a povedeme. Je to služba občanu, vedená jeho zájmy, kterým je podřízena.

2. Multilaterální komunikace občan - politik, politik - občan, politik - politik je základním východiskem každé úspěšné politické práce.

3. Politika je platformou pro ty, kterým jde o prosazení zájmů celku s ohledem a citlivostí k zájmům jednotlivce.

4. Základem úspěchu je práce týmu. Systematicky pracujeme na posilování a upevňování týmu, pečujeme o něj.

5. Spolupracujeme a spolupracovat budeme s odbornou veřejností, občanskými iniciativami, sdruženími a spolky, všeobecně s občanskou společností i jednotlivci, jimž záleží na věcech veřejných.

CO BUDEME ŘEŠIT KONKRÉTNĚ:

6. Řízení města jako řízení dobře prosperující firmy. Město je jako firma. Ta musí prosperovat, má-li být nastaven její udržitelný rozvoj a mají-li být její členové, tedy občané, spokojeni. Řídit tuto firmu - město - musí kompetentní osoby. Na politické i odborné rovině. Ti ponesou individuální odpovědnost za učiněné kroky. Zodpovědni jsou občanovi, který má právo vědět, co se děje, jak se to děje a hlavně – proč se to děje. Utajované kroky a jednání za zády veřejnosti proti jejím zájmům jsou u nás vyloučeny.

7. Hospodárné a efektivní využívání finančních a jiných prostředků města. Město jako správný a dobrý hospodář. Obec je jako rodina ve větším měřítku. Tak jako každá zdravě fungující rodina má daný (omezený) rozpočet, který se snaží využívat účelně a hospodárně, podobně musí fungovat i obec. Nejsou to naše vlastní peníze, ale peníze daňových poplatníků, tedy nás všech, se kterými obec hospodaří. O to více musí platit naše zodpovědnost za jejich účelné vynakládání. Nehospodárnost, plýtvání finančními a jinými prostředky města a jeho majetkem jsou pro nás nepřípustné. S tím souvisí:

8. Vymýcení korupce z úřadů a institucí podléhajících pravomoci města Děčína jako základu pro nekalou soutěž a deformaci lidských vztahů obecně. Odstranění prostředí umožňujícího korupci a nekalou soutěž. Za tím účelem navázání spolupráce s organizacemi zabývajícími se protikorupčním bojem, jako jsou Transparency International, Oživení, o.s. a dalšími institucemi a orgány. Postih pro osoby dopouštějící se korupce cestou práce orgánů činných v trestním řízení.

9. Transparentnost. Průhlednost, zdravá konkurence, odmítání protekcionismu a klientelismu v jakékoli podobě. Ve výběrových řízeních, veřejných zakázkách a všech oblastech, jichž se týká a dostupných našemu vlivu: a) Transparentní výběrová řízení a veřejné zakázky na internetu; b) Transparentní elektronické aukce všude tam, kde je to možné. SDeO se plně připojuje k výzvě Volby pro město Děčín v této oblasti, viz. Programové teze VPM k veřejným zakázkám a boji proti korupci ve městě Děčín.

10. Kontrola veřejných zakázek. Provedeme kontrolu veřejných zakázek města Děčín zpětně za posledních 5 let. Při zjištění nedostatků budeme trvat na řádném prošetření události a konkrétní zodpovědnosti osob a vyvození důsledků dle zákonů právního řádu ČR.

11. *Protipovodňová ochrana. Vrácení protipovodňového projektu do jednání zastupitelstva města, zastavení výstavby betonových zdí. Přepracování stávajícího protipovodňového projektu. Protipovodňová opatření Děčína musí být účelná i estetická. Musí chránit obydlí občanů, zároveň musí být šetrná k přírodnímu prostředí a kulturnímu dědictví města.

12. *Pracovní příležitosti a podnikání. Budeme podporovat vytváření nových pracovních příležitostí a prostředí převážně pro malé a střední podnikání. Jsme přesvědčeni, že neexistují objektivní důvody, proč by město Děčín mělo dlouhodobě patřit mezi města s nejvyšší nezaměstnaností v rámci celorepublikového průměru, jak je tomu v posledních letech. Budeme usilovat, aby Děčín byl přitažlivý také pro absolventy VŠ, vracející se po studiích zpět do svého města, i pro vysokoškolsky vzdělané odborníky s praxí, s cílem zabránit jejich odlivu.

13. Sociální oblast. Zasadíme se o zajištění důstojného života našich seniorů, včetně těch, kteří již nemohou setrvávat ve svém přirozeném sociálním prostředí, ve svém domově: a) *Realizace domova pro seniory s menší kapacitou; b) *Postupná transformace domova důchodců na Kamenické ulici; c)* Urychlené řešení domova ve Žlebu; d)* Rozšíření nabídky volnočasových aktivit pro seniory; e) *Dostupnost celodenní terénní péče, 7 dní v týdnu.

14. Doprava. V největší možné míře přátelská k občanovi a k životnímu prostředí: a) Budeme prosazovat zachování tzv. Kozí dráhy; b) *Dálniční přivaděč musí být realizován tou nejšetrnější variantou jak k občanovi, tak k životnímu prostředí; c) *Vybudování pruhů a stezek pro cyklisty i v centru města.

15. Kultura. Navázání na dosavadní úspěchy a dobré tradice. Rozšíření škály nabídky: a)* Zámek Děčín jako kulturní a společenské centrum města pro všechny věkové kategorie obyvatel Děčína. Zámek Děčín musí sloužit širokému spektru prezentace uměleckých aktivit, nejen tzv. „oficiální kultury“. Podpora široké škály prezentace umělecké tvorby v prostorách zámku (př. Art Czech a jiné); b) Malé letní festivaly pro všechny generace; c) Větší využívání tzv. rogala na Smetanově nábřeží v sezóně jaro – podzim. Pravidelná víkendová odpoledne s živou hudbou k odpočinku pro všechny generace, při důsledném zachování klidu a pořádku. (V respektu k ne-posluchačům a k ne-účastníkům akcí.); d) Prezentace (nejen) začínajících (nejen) děčínských skupin a umělců různých žánrů, při důsledném zachování klidu a pořádku. (V respektu k ne-posluchačům a k ne-účastníkům akcí.); e) Podpora tzv. alternativní kultury (př. Čajový festival a jiné).

16. Ekologie. Budeme podporovat „zelená témata“ v rámci udržitelného rozvoje: a) Podpora ekologického vytápění; b) Podpora ekologické městské dopravy; c)* Cyklistické pruhy (stezky) vedoucí centrem města (viz. 14c); d) *Údržba a rozšíření zelených ploch ve městě, jejich řádný a pravidelný úklid; e)* Zlepšení úklidu města (s větším a lepším zapojením především dlouhodobě nezaměstnaných občanů).

17. Sport. Podpora aktivního způsobu života občanů a zdravého životního stylu. Transparentní podpora sportu, zejména dětí a mládeže, s rovnými příležitostmi.

18. Turistický ruch. Děčín se musí stát atraktivní turistickou lokalitou. Proto je třeba vytvořit příjemné, čisté prostředí (nejen pro turisty) se zajímavou nabídkou, lákající k opětovné návštěvě: a)* Zadání projektu s cílem zjistit, jak optimálně zvýšit turistickou atraktivnost Děčína. Odhalení dispozic, slabin a nevyužitých příležitostí. Zavedení do praxe; b) Větší účast města v programech a akcích na propagaci turistických příležitostí v Děčíně a okolí.

19. *Investice do podmokelské části Děčína za účelem zvelebení a oživení. Obě centrální části města musí být z hlediska dalšího rozvoje rovnocenné. Pro tento účel otevřeme veřejnou diskuzi o revitalizaci Podmokel. Výstupy diskuze následně předáme odborníkům k vypracování optimálního projektu.

20. *Parkovací místa. Rozšíření parkovacích míst (nejen) na sídlištích. Vybudování parkoviště jmenovitě v Březinách a dalších částech města ve sledu podle stupně naléhavosti. Vypracování projektu optimálního parkování ve městě.

21. *Opravy komunikací. Důsledná kontrola provedených prací, aby opravy byly kvalitní a s přiměřenou trvanlivostí.

22. *Zachování tržnice v Podmoklech. Zřízení tržnice v Děčíně 1.

23. *Dětské dopravní hřiště. Zasadíme se o urychlenou dostavbu dětského dopravního hřiště na Kamenické ulici a jeho zprovoznění.

24. *Zvýšení kapacit pro zajištění předškolní výchovy (mateřské školy) a volnočasových aktivit dětí (nejen) předškolního věku.

25. Letní kino Bažantnice. Otevření veřejné diskuze k možné obnově letního kina Bažantnice.

26. Prověříme výhodnost zavedení IDS (Integrovaného dopravního systému) v rámci okresu Děčín s cílem zlepšit dostupnost dopravních služeb s okolními městy. (Spojení: vlak - bus - cyklistická doprava.)

27. Jezy na dolním toku Labe. Uspořádání konference a přídatných seminářů na téma výstavby děčínského jezu: ano - ne, s kompetentními odborníky, pracovníky příslušných ministerstev, laickou i odbornou veřejností atd., a to z obou stran názorového spektra, za účelem co nejobjektivnějšího zhodnocení a informování veřejnosti. Otevření pokojné, věcné diskuze na toto téma.

28. Podpora společenské odpovědnosti. V rámci ČR i celospolečensky: a) *Koncepce pro národnostní menšiny; b) Podpora Fair trade (mezinárodního obchodu s rovnými příležitostmi) a bioproduktů; c) Pořádání benefičních koncertů a dalších akcí na podporu rozvoje tzv. „třetího světa“ a občanské společnosti; d) Podpora českých výrobců a zemědělců.

A jedno z důležitých nakonec:

29. *Zlepšení poskytování zdravotnické péče a zdravotnických služeb v Děčíně. Nemocnice Děčín. Naším záměrem je převést Nemocnici Děčín pod správu města s cílem zlepšit zdravotnické služby občanům nemocnicí poskytované. K tomuto kroku přistoupíme po závěrečném zhodnocení týmem odborníků, sestaveným za tímto účelem.

Poznámka: označeno * kde dojde k tvorbě nových pracovních míst v Děčíně (a tím snižovaní děčínské nezaměstnanosti).

Další informace žádejte v kanceláři SDeO: mobil: 774 622 118; e-mail: kancelar@sdeo.cz

Líbí se Vám náš program a myslíte si, že by se o něm mělo dozvědět více lidí? Budeme Vám vděčni, když nám pomůžete s jeho šířením. Program SDeO si můžete pro tisk nebo zaslání e-mailem stáhnout ve formátu pdf zde.

Rozhodně nechceme, aby budoucností našich dětí byla nezaměstnanost. Proto budeme aktivně podporovat programy kvalitního vzdělávání strategicky navazující na politiku zaměstnanosti v dlouhodobém horizontu.

© www.asram.cz