AKTUÁLNÍ TISKOVÁ PROHLÁŠENÍ SDeO

SDeO jde do nadcházejících voleb s pěti klíčovými prioritami

Přestože pro období let 2010 až 2014 má nová politická Strana demokratické obnovy připraven program sestávající z celkem 29 bodů, stanovili jsme si pět klíčových priorit, abychom byli pro voliče čitelnější. Tyto priority považujeme z dlouhodobého hlediska za velmi zásadní a proto na ně budeme klást mimořádný důraz při naší politické práci. Jsou to:

1. Efektivní řízení města a vymýcení korupce z úřadů podléhajících pravomoci města Děčína

a) Provádění auditů s cílem zabránit plýtvání finančními a jinými prostředky města a nastavit jejich co nejúčelnější vynakládání (s tím souvisí: otevřená výběrová řízení, transparentní, nepředražené veřejné zakázky, atd., viz příslušné body programu SDeO).

b) Řešení personálních potřeb pro zajištění chodu magistrátu provádět plánovitě a koncepčně (a vyhnout se tak hromadným náborům a posléze propouštění zaměstnanců ve chvíli, kdy dojdou prostředky).

c) Souhlasit s přijetím jen takových usnesení, které budou v souladu s výše uvedeným. /Další: viz příslušné body programu SDeO/.

d) Vedení města jde příkladem transparentního a čestného jednání.

e) Propuštění těch zaměstnanců, kteří budou svým jednáním narušovat bezkorupční prostředí.

f) Zabývání se každou stížností, která se bude týkat podezření na korupční chování zaměstnanců a zajištění plné anonymity těm, kteří by takovou stížnost podali.

g) V případě zjištění oprávněnosti stížnosti předání bez prodlení orgánům činným v trestním řízení. Při usvědčení ztráta pracovního místa a vymáhání práva soudní cestou. /Další: viz příslušné body programu SDeO/.

2. Domov pro seniory

a) Přezkoumání objektu bývalého bowling klubu v Křešicích, je-li vhodný pro realizaci domova pro seniory, který město údajně za tímto účelem koupilo, s paralelním přezkoumáním smlouvy o jeho koupi městem Děčín (a souvisejících dokumentů).

b) V případě negativních zjištění vynucení si patřičných kroků, to jest navrácení objektu původním majitelům, od kterých město objekt koupilo, při současném vrácení celé částky, kterou město za koupi objektu zaplatilo (právoplatné využití příslušných článků smlouvy).

c) Prozkoumání možnosti existence jiného objektu v majetku města, který by byl vhodný pro realizaci domova pro seniory.

d) Nebyl-li by k dispozici takový objekt v majetku města, možnost prozkoumání vhodných objektů ke koupi.

e) V případě zájmu vedení města využití zkušeností člena SDeO při realizaci domova pro seniory v Děčíně a využití jejích možností. /Další: viz příslušný bod programu SDeO/.

3. Mateřské školy

a) Prověrka stávajících zařízení, je-li vhodné zvýšení kapacity v konkrétním zařízení.

b) Nárůst žádostí o umístění dětí do mateřských škol bude v našem regionu ještě několik roků růst, pak opět začne klesat. (Tolik výzkum Ústeckého kraje.) I z toho důvodu, plus finanční nedostatečnost města, nemá význam nová zařízení stavět. (Potřebujeme je také co nejdříve, nelze čekat, až se postaví.) Naproti tomu v případě základních škol je situace zcela opačná.

SDeO proto navrhuje: Prověření, zda lze v takových základních školách, kde jsou jejich kapacity nevyužity, upravit jednotlivá poschodí či jejich části na zařízení mateřských škol. /Další: viz příslušný bod programu SDeO/.

4. Cestovní ruch

Děčín má velký potenciál růstu cestovního ruchu. Tento stále čeká na své odkrytí. Nepodařilo se jej totiž dosud využít, nejen plně, ale dokonce minimálně. Přitom zde dřímají nová pracovní místa, nové výzvy, nové prespektivy. Zdroj přísunu finančních prostředků pro naše město. Tento potenciál chceme využít. Prvním krokem k tomu je zadání studie zpracované profesionály, která odkryje bílá místa na mapě jménem rozvoj cestovního ruchu v Děčíně. Chceme, aby tato studie prošla veřejnou diskuzí a bez odkladů se začalo s realizací! Toto, spolu s IT zaměřením našeho města, přinese mu dlouhodobou perspektivu, nová pracovní místa a zvelebení kulturní krajiny. /Další: viz příslušný bod programu SDeO/.

5. Změna politického stylu

a) Politika je co nejblíž občanovi (a to jak obsahově, tak prostorově). Proto SDeO zvažuje po komunálních volbách zřízení kanceláře formou příjemné kavárny (večer s živou hudbou), kde by byl možný spontánní kontakt z mnoha stran: občan – politik, politik - občan, občan – občan, politik – politik. Zde by bylo vytvořeno příjemné prostředí k vzájemnému setkávání a stmelování lidí, prostory pro otevřené diskuze (problémy, úspěchy, potřeby Děčína a jeho obyvatel apod.). Tím by byla dána možnost snadné komunikace a rychlé reakce na potřeby občanů. Dále zde: prostor pro přednášky na různá témata (př. společenská odpovědnost zemí tzv. prvního a druhého světa, co je fair trade, co je volný obchod a jeho mezinárodní bariéry, jak se žije...v zemích tzv. třetího světa, proč je ještě dnes ve světě chudoba – její vymýcení, utopie či realita? Atd.atd., témata dle zájmu).

b) Politik je zodpovědný v prvé řadě občanovi, jemu se i zodpovídá za svá rozhodnutí a své činy.

c) Politika vychází z diskuze a hledá nejlepší možné řešení, které by uspokojilo co nejširší vrstvu obyvatel.

d) Politika slouží zájmům občanů.

e) Otevřené jednání vůči občanovi: Občan má právo na informace. Proto: pravidelné informování občanů o situaci města. /Další: viz příslušné body programu SDeO/.

-SDeO-

© www.asram.cz